Bedrijvengids Belgie
Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

voor www.bedrijvengids-belgie.be

I. Algemeen
Hartelijk welkom bij www.bedrijvengids-belgie.be. Met de toegang tot www.bedrijvengids-belgie.be stemt u in met de hier vermelde gebruiksvoorwaarden van Bedrijvengids België bvba. De webpagina www.bedrijvengids-belgie.be. is een platform (een door een gegevensbank ondersteund informatiesysteem op het internet) van Bedrijvengids België bvba, waarop kapitaalvennootschappen, ondernemers, zelfstandige dienstverleners, andere kooplui, diensten, instanties en verenigingen informatie met betrekking tot hun onderneming, instelling, vereniging, enz. ter beschikking kunnen stellen. Hier kunnen adverteerders (klanten) prestaties ten doele van de bekendmaking, commercialisering, lokalisatie en publiciteit invoeren en bewerken. Voor geïnteresseerden en gebruikers stelt het portaal duidelijke en uitgebreide zoekmogelijkheden ter beschikking. Het gebruik gebeurt uitsluitend op basis van de voorliggende algemene gebruiksvoorwaarden. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing. De algemene gebruiksvoorwaarden regelen enkel het gebruik van de op de webpagina www.bedrijvengids-belgie.be. vervatte informatie. Voor prestaties die Bedrijvengids België bvba aan de adverteerders (klanten) aanbiedt, in het bijzonder voor de uitvoering van inschrijvingen in www.bedrijvengids-belgie.be, gelden niet de algemene gebruiksvoorwaarden, maar de algemene handelsvoorwaarden van Bedrijvengids België bvba.

II. Algemeen gebruik van www.bedrijvengids-belgie.be
Alle rechten, vooral de auteursrechtelijke gebruiks- en toepassingsrechten, op de gegevensbank van de webpagina en op essentiële onderdelen daarvan, komen in de verhouding tot de gebruiker enkel aan Bedrijvengids België bvba toe. De gebruiker worden enkel de volgende, niet-exclusieve gebruiksrechten over de op de webpagina vervatte informatie toegekend:

- De gebruiker kan de informatie voor eigen gebruik opvragen en ook laten aangeven.
- De gebruiker mag uit de opgeroepen informatie een selectie afprinten.

Elk ander gebruik, in het bijzonder elke professionele verwerking van de informatie en elk professioneel gebruik is enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van Bedrijvengids België bvba. De gebruiker mag opgeroepen gegevens niet gebruiken of kopiëren voor het aanmaken van informatielijsten van welke aard dan ook of in eender welke mediale vorm. Hij mag de opgeroepen informatie niet vertalen, bewerken, arrangeren of op welke andere wijze dan ook verwerken of doorgeven. Voorts is elk gebruik dat tot schade, overbelasting of een andere beïnvloeding van de functionaliteit van de webpagina www.bedrijvengids-belgie.be zou kunnen leiden alsook in het algemeen elk gebruik voor illegale doeleinden niet toegelaten. De gebruiker zal Bedrijvengids België bvba voor alle schade die uit een niet toegelaten gebruik voortvloeit, vrijstellen van alle mogelijke schade en alle mogelijke claims.

III. Aansprakelijkheid in samenhang met gratis diensten en gebruik
Bedrijvengids België bvba is uit eenvoudige nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichting of essentiële bijkomende verplichting) enkel aansprakelijk met beperking tot rechtstreekse en voorspelbare, typische contractuele schade. Elke aansprakelijkheid op grond van eenvoudige nalatigheid bij schending van niet-essentiële contractuele verplichtingen en voor onrechtstreekse schade (met inbegrip van schade die het gevolg is van gebreken) is uitgesloten.
Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor schade die door opzet of grote nalatigheid veroorzaakt worden. Hetzelfde geldt voor schade uit een schending van leven, lichaam of gezondheid, als Bedrijvengids België bvba verantwoordelijk is voor die schending, alsook voor schade die op grond van een arglistig verzwijgen van een gebrek of het ontbreken van een gegarandeerde eigenschap ontstaan is. Aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet blijft eveneens onverminderd van kracht. Het plichtsverzuim van Bedrijvengids België bvba staat gelijk aan dat van zijn wettelijke vertegenwoordiger of diens assistenten.

IV. Slotbepalingen
Indien afzonderlijke bepalingen uit deze overeenkomst of deze bepalingen ongeldig zouden zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling dient dan vervangen te worden door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het vooropgestelde doel. Overtredingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden worden met alle mogelijke rechtsmiddelen vervolgd. Voor zover toegelaten wordt Eupen overeengekomen als plaats van bevoegde rechtbank. Voor het overige blijft het bij de wettelijk bevoegde rechtbank.