Bedrijvengids Belgie
Gegevensbeschermingsattest

Gegevensbeschermingsattest van de Bedrijvengids België bvba

De Bedrijvengids België bvba werkt met inachtneming van de bepalingen van het Belgische recht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europeese Richtlijn 95/46/EG alsmede van andere desbetreffende rechtsvoorschriften onder toezicht van een externe functionaris voor de gegevensbescherming.

Algemeen

De Bedrijvengids België bvba voert de website www.bedrijvengids-belgie.be en andere websites zoals bijvoorbeeld www.bedrijvengids-brussel.be en respecteert bij de inwinning, verwerking alsmede het gebruik van persoonsgerichte gegevens alle wettelijke voorschriften betreffende de gegevensbescherming, in het bijzonder de bepalingen van het Belgisch recht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europeese Richtlijn 95/46/EG alsmede van andere desbetreffende rechtsvoorschriften. De ter tafel liggende verklaring betreffende de gegevensbescherming geldt uitsluitend voor de homepage www.bedrijvengids-belgie.be en alle erbijbehorende websites. Websites van andere aanbieders, die met onze homepage verlinkt zijn, zijn niet aan deze verklaring onderworpen. Desbetreffende aanwijzingen vindt u eventueel op de sites van de respectievelijke aanbieder.

I. Volumen en toepassingsdoel

Persoonsgerichte gegevens zijn afzonderlijke informaties over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of bepaalbare persoon (betrokkene); ze worden door Bedrijvengids België bvba uitsluitend geregistreerd, verwerkt en gebruikt inzoverre dit ten behoeve van het doel van onze services en in verband met een registratie resp. contractuele verbintenis noodzakelijk is. De gegevens worden principieel slechts zolang bewaard, zoals dit in het kader van de contractuele overeenkomst en met inachtneming van het toepasselijke recht noodzakelijk is. Voor het bezoek van onze websites op het algemeen toegankelijke deel hebben wij principieel geen gegevens van u nodig. U blijft anoniem. Met de toegang tot onze website worden mogelijke identificatiegegevens (IP-adres) en verdere informaties (datum, tijd, bezochte site) op onze server t.b.v. de gegevensveiligheid voor een statistische evaluatie geregistreerd.

I.a Wij registreren momenteel als standaard:

de naam van de opgeroepen file; het getransfereerde gegevensvolume; de website van waaruit u ons bezoekt; de websites die u bij ons bezoekt; een beschrijding van het type van de gebruikte browser; het toepgepaste bedrijfssysteem; de datum en de duur van uw bezoek; regionale informaties; IP adres.

I.b Gebruik zonder vermelding in het Bedrijvengids

Wanneer een gebruiker een website van de Bedrijvengids België bvba bezoekt, zonder een ledenrekening te hebben geopend, dan worden de door hem ingevoerde gegevens uitsluitend in een cookie op zijn computer opgeslagen. Gegevens worden in dit geval alleen bij het oproepen van een site aan de servers van de Bedrijvengids België bvba doorgegeven.

I.c Gebruik met vermelding in het Bedrijvengids

Wanneer een gebruiker een kostenloze of niet-kostenloze vermelding in het bedrijvengids www.bedrijvengids-belgie.be inricht, worden behalve de onder I.a beschreven gegevens, de door de gebruiker ingevoerde gegevens aan de servers van de Bedrijvengids België bvba doorgegeven en in combinatie met zijn gebruikersrekening permanent en veilig opgeslagen.

Bij een registratie onder www.bedrijvengids-belgie.be worden principieel de volgende gegevens (navolgend "bestandsgegevens" genoemd) opgevraagd: gebruikersnaam alsmede een paswoord; voor de optekening van uw registratie en zodoende t.b.v. uw toestemming voor het gebruik van de bestandsgegevens registreren wij het tijdstip van de registratie (openen van de button voor de toestemming van uw registratie). De bestandsgegevens zijn noodzakelijk om uw gebuikersrekening bij te houden. U kunt te allen tijde uw gegevens via uw persoonlijke LOGIN veranderen of afzonderlijke gegevens wissen.

I.d Doorgeven van ingewonnen gegevens

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de Bedrijvengids België bvba een beroep aan servicefirma’s zetelt in de EU doet: uw persoonsgerichte gegevens kunnen vrij binnen België en de EU circuleren, aangenomen dat de algemene rechtsvoorschriften voor de persoonlijke levenssfeer worden nageleefd. {Door de Europeese Richtlijn 95/46/EG, de lidstaten passen hetzelfde gegevensbeschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgerichte gegevens toe. Mitsdien wordt het doorgeven binnen de EU op dezelfde wijze toegepast als een data transfer binnen België en moet derhalve de rechtsvoorschriften respecteren (in het bijzonder de eerbiediging van de bepalingen t.a.v. wettigheid en communicatiecompatibiliteit met de verwerking van de gegevensherkomst en de informatie van de desbetreffende personen}. In dit geval zorgt Bedrijvengids België bvba ervoor dat uw persoonsgerichte gegevens uitsluitend volgens de in deze verklaring beschreven procedure doorgegeven worden. Anders worden uw persoonsgerichte gegevens niet aan derden doorgegeven, wanneer u niet uitdrukkelijk uw desbetreffende toestemming gegeven heeft, of wanneer wij verplicht zijn om deze om reden van een verordening van de justitie of de overerheid mede te delen. Andere aanbieders van services, die met de Bedrijvengids België bvba samenwerken, en hun services waartoe de gebruikers via de internetsites toegang hebben, ontvangen van de Bedrijvengids België bvba uitsluitend tijdens het gebruik de ledenidentificate van de respectievelijke gebruiker t.b.v. de eventuele afrekening. Inzoverre de onderzoekende instanties de Bedrijvengids België bvba betreffende de schending van wettelijke bepalingen informeren, dan worden in het kader van de wetten de door ons - inzoverre technisch mogelijk - onderzochte IP's aan de betreffende instanties doorgegeven.

II. Veiligheidsmaatregelen II.a Gegevensveiligheid

De Bedrijvengids België bvba heeft de technische en organisatorische maatregelen genomen, die nodig zijn om de uitvoering van de voorschriften van de BDSG, in het bijzonder de in de bijlage bij deze wet genoemde eisen, te waarborgen.

II.b Gegevensgeheim

De bij de gegevensverwerking werkende personen is het verboden om onbevoegd persoonsgerichte gegevens in te winnen, te verwerken of te gebruiken. Deze personen zijn vanwege onze gemachtigde voor de gegevensbescherming bij het begin van hun werkzaamheden een verbintenis m.b.t. het gegevensgeheim aaangegaan. Het gegevensgeheim bestaat ook na beëindiging van hun werkzaamheden verder. Uw wettelijk recht op contradictio in het kader van Privacy Act en het recht op inzage en rectificatie van uw persoonlijke gegevens Recht op correctie

Iedere persoon kan gratis zijn foutive, persoonsgerichte gegevens corrigeren en andere, juiste, onvolledige of verbodene gegevens laten uitwissen of buitendien het gebruik van deze gegevens verbieden. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke persoon niet reageerd, kan de betrokkene persoon zich tot de Commissie richten, die daarna een overlegprocedure initiëren zal. De betrokkene persoon kan eveneens klacht bij de rechtbank neerleggen. Recht op toegang

Zodra iemand persoonsgerichte gegevens verwerkt, moet het voor de betrokkene persoon mogelijk zijn, deze verwerking te kunnen controleren. Om juist deze nodige toezicht te kunnen uitvoeren, bepaald het Belgische recht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het recht op toegang. Derhalve kan de betrokkene persoon de voor de verwerking verantwoordelijke persoon vragen, of hij gegevens had, die de betrokkene persoon betreffen. De voor de verwerking verantwoordelijke persoon is verplicht, de betrokkene persoon mee te delen, over welke gegevens het handelt zoals het motief voor het bezit van de gegevens. De verantwoordelijke persoon is ook verplicht mee te delen om welke gegevens het handelt en aan wie zij worden doorgegeven.

Voor verdere informatie zie http://www.privacycommission.be Voor uw verzoek op inlichting, correctie, wissen en blokkeren van gegevens, gelieve u uitsluitend bij de bevoegde instantie intedienen.

Bevoegde instantie:

Bedrijvengids België bvba
Industriestrasse 38
4700 Eupen
Bedrijfsnummer 809.511.322
Tel. 0800 389 47

Email: info@bedrijvengids-belgie.be
Internet: www.bedrijvengids-belgie.be